สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อมส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับสายวิชาการ ( รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ) และแบ่ง โครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกห้องสมุด ประกอบด้วยงานบริการ ยืม – คืน งานบริการหนังสือวิชาการ งานเทคนิค ห้องสมุด งานสื่อโสตทัศน์และจดหมายเหตุ และห้องสมุดวิทยาเขตสะพานใหม่
  2. แผนกสารสนเทศ ประกอบด้วย งานเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล งานระบบบริการการศึกษา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนูปกรณ์ 

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

บริการห้องประชุม สัมนา

พัฒนาซอฟต์แวร์

เว็บไซต์

โสตทัศนูปกรณ์